Lunds Universitet driver på uppdrag av Naturvårdsverket ett delprogram för volontärbaserad övervakning av dagfjärilar inom ramen för miljöövervakning, sedan 2010.


Övervakningen baseras på att fjärilsintresserade personer rapporterar in observationer av dagfjärilar från samma plats 3-7 gånger, mellan 1 april och 30 september varje år. Tack vare att räkningarna utförs på samma sätt varje år kan man göra jämförelser mellan åren om hur antalet fjärilar i Sverige ökar eller minskar.


Dagfjärilar reagerar snabbt på förändringar i landskapet och anses ge en bra indikation på statusen för biologisk mångfald. Färre betande djur och en minskande areal ängs- och betesmarker riskerar att slå hårt mot fjärilarna.


Alla kan vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara expert utan det räcker med att du tycker om och är intresserad av fjärilar.


Mer information om Svensk Dagfjärilsövervakning.


Vill du bli dagfjärilsövervakare på Gotland?


Kontakta ansvarig:

Arne Pettersson

0498 - 25 85 19

arne.p.pettersson@skogsstyrelsen.se

p.arne.pettersson@telia.com


Faunaväkteri på Gotland

Vill du bli faunaväktare på Gotland?


Kontakta ansvarig:

Arne Pettersson

0498 - 25 85 19

arne.p.pettersson@skogsstyrelsen.se

p.arne.pettersson@telia.com


Faunaväkteriet startades 2010 som ett samarbete mellan ArtDatabanken och Sveriges Entomologiska Förening (SEF). Projektet drivs av SEF och finansieras till största delen av Naturvårdsverket.

 

För att kunna bevara hotade arter krävs grundläggande kunskap

om var arterna finns och om trender i populationsstorlek och populationsdynamik. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet!

  

Faunaväkteriet är ett nätverk av naturintresserade människor

som följer sina arters utveckling från år till år, genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom samarbete på nationell nivå kan resultaten användas inom naturvård och miljöövervakning.

 

En lämplig väkteriart är: rödlistad eller regionalt viktig, knuten

till en relativt väldefinierad livsmiljö och enkel att hitta vid riktat eftersök.

 

Mer information om Faunaväkteriet.